ផ្សាយផ្ទាល់ RFI ខេមរភាសា – ព័ត៌មានពេលយប់ ( 20-09-2022 ) Món Ngon Trung Quốc

Ẩm Thực Vùng Cao cảm ơn bạn đã xem video ផ្សាយផ្ទាល់ RFI ខេមរភាសា – ព័ត៌មានពេលយប់ ( 20-09-2022 ) . Amthucvungcao.com hy vọng bài viết này sẽ giúp bạn có được thông tin về ផ្សាយផ្ទាល់ RFI ខេមរភាសា – ព័ត៌មានពេលយប់ ( 20-09-2022 ) .


កម្មវិធីព័ត៌មានរបស់វិទ្យុបារាំងអន្តរជាតិ RFI ខេមរភាសា មានផ្សាយជារៀងរាល់ថ្ងៃ ពេលព្រឹក ពីម៉ោង៧:០០ ដល់ម៉ោង ៨:០០ ពេលរសៀល ពីម៉ោង ១:០០ ដល់ម៉ោង ២:០០ ពេលយប់ ម៉ោង៧:០០ ដល់ម៉ោង ៨:០០ (ម៉ោងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា) www.youtube.com/c/RFIkm
Như vậy bạn dã xem xong video ផ្សាយផ្ទាល់ RFI ខេមរភាសា – ព័ត៌មានពេលយប់ ( 20-09-2022 ) Video hiện có 7015 lượt xem và 139 lượt thích. Hy vọng bạn cũng thích video này như chuyên mục nấu ăn của Ẩm thực Vùng Cao .
Video được đăng tải tại chuyên mục Ẩm Thực Trung Quốc hy vọng video ផ្សាយផ្ទាល់ RFI ខេមរភាសា – ព័ត៌មានពេលយប់ ( 20-09-2022 ) này hữu ích khi bạn đang tìm hiểu về công thức nấu ăn.
#ផសយផទល #RFI #ខមរភស #ពតមនពលយប
Bạn có thể tìm bài viết ផ្សាយផ្ទាល់ RFI ខេមរភាសា – ព័ត៌មានពេលយប់ ( 20-09-2022 ) Cách Nấu Ăn qua từ khóa: ẩm thực Trung Quốc ngon rẻ

Leave a Reply

Your email address will not be published.